AKGÜN Üniversite Otomasyon Sistemi, kurumunuzdaki süreçlerinizin bilgi teknolojileri üzerinde konumlandırılmasını sağlayan bir sistemdir. Oluşturulan çözümle birlikte klasik bir sistem yaklaşımından ziyade üniversitenin bütün birim ve fonksiyonları ile birlikte paydaşlarını ve paydaş etkileşimlerini dikkate alınarak entegre bir platform olarak sunulmaktadır.

AKGÜN Üniversite Otomasyon Sisteminin temelini ve kapsamını iki önemli yaklaşım belirlemektedir:

Entegre İş Süreci Yönetimi: İş süreçlerinin ilgili tüm birimleri kapsayacak şekilde bir bütün olarak ele alınması, üniversite genelinde fayda üretecek şekilde optimize edilmesi.

Entegre Bilgi Yönetimi: Üniversite bünyesinde üretilen bilginin ilgili tüm birimler tarafından hem operasyonel hem de stratejik açıdan kullanılabilmesi.

Uygulama web uygulaması olarak çalışmakta kullanıcılarının kurumsal bir portal üzerinden erişimini masaüstü uygulaması tadında sunmaktadır. Uygulamanın bütün modülleri aynı kurumsal ve kullanıcı tarafından özelleştirilebilir bir arayüz üzerinden erişimi mümkün kılmaktadır.
 
Modüller:
 
 1. Kimlik ve Sistem Yönetimi
 2. Öğrenci İşleri
 3. Akademik Bilgi Sistemi
 4. Personel Yönetim
 5. Kütüphane Yönetim
 6. Yurt ve Konut
 7. Stok Takip, Demirbaş ve Ayniyat
 8. Mezunlar
 9. Merkezi Sınav
 10. Portal Yönetimi
 11. Core Builder
 
Kimlik ve Sistem Yönetimi
Kimlik ve Sistem Yönetimi Modülü üzerinden bütün sistemdeki referans verilerinizi tanımlamanıza, kullanıcı ve erişim yetkilerini belirlemenizi olanak sağlanmaktadır. Bu sayede üniversite genelinde Veri Sözlüğü oluşturulması ve ortak kavramların kullanılması sağlanmış olur. Bu durum işlenecek verilerin kurumsal analiz sürecinde değerlendirilmesinde önemli katkılar sağlamaktadır.

Kimlik Yönetim Sistemi ile kullanıcıya modül, rol, fonksiyon seviyelerinde yetkilendirme yapılabilmektedir. Aynı zamanda kurumunuzda var olan diğer sistemlerle entegrasyon ve kullanıcının her sisteme aynı kimlik ve şifre ile erişimi sağlanabilmektedir. Böylelikle kullanıcı rol ve yetkilerini tek noktadan yönetme imkânı sunulmaktadır.
 
Öğrenci İşleri
İdarenin eğitim programlarının tamamının (önlisans, lisans, lisansüstü ve sertifika programları)  eğitim ve idari işlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi, üniversite içerisinde idare, danışman, öğrenci, ders hocası arasında iletişimi sağlayan özellikleri ile eğitim hizmetlerinin yürütülmesi sağlamaktadır.
 
 • Anket desteği
 • Doküman paylaşımı
 • Öğrenci grupları/klipleri oluşturma
 • Elektronik kimlik kartı entegrasyonu
 • Mesajlaşma desteği
 • Sınav işlemleri
 • Raporlama işlemleri
 
Akademik Bilgi Sistemi
Üniversite öğretim elemanlarının kullanımına yönelik tasarlanan akademik çalışmaların yürütüleceği modüldür.
 
 • Akademik takvim hazırlanması
 • Ders ve sınav programlarının hazırlanması
 • Lisansüstü eğitim işlemleri
 • Rehberlik ve danışmanlık işlemleri
 • Akademik personel performans yönetimi
 
Personel Yönetim
Tüm personel (memur, sözleşmeli, geçici görevli, vb.) işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi ve yönetilebilmesi sağlanmaktadır.
 
 • Personel özlük işlemleri
 • Tayin, terfi, izin, ceza, işlemleri takibi
 • Geçici görevlendirme işlemleri
 • Nöbet işlemleri
 • Zaman yönetimi
 • Eğitim ve toplantı yönetimi
 • Personel portalı
Stok Takip, Demirbaş ve Ayniyat
Malzeme ve her türlü stok, sarf malzemesi ve demirbaş alımı iş ve işlemlerinin takip edilmektedir.
 
 • Giriş çıkış işlemleri
 • Zimmetleme işlemleri
 • Birimler arası devir işlemleri
 • İhtiyaç talep yönetimi
 • Tedarikçi/üretici takip ve fiyat analizi
 • Kritik seviye takibi
Kütüphane
Fiziksel ve e-kütüphane yönetimi işlemleri gerçekleştirilmektedir.
 
 • Kurum içi ve dışı üyelik sistemi
 • Katologlama
 • Ödünç verme
 • MARC standart desteği
 • Barkod desteği
 • Kartlı giriş-çıkış kontrol desteği
 • Kaynak arama
 
 Yurt ve Konut
Üniversite bünyesinde bulunan yurt ve konutlara ilişkin bilgilerle, yurt ve konulardaki barınacak öğrenci ve/veya akademisyenlere ait bilgilerin kayıt ve takibi yapılmaktadır.
 
 • Yurt/konut bina takibi
 • Öğrenci sağlık/davranış bilgileri takibi
 • Otel uygulaması desteği
 • Cari hesap takibi
 • Kartlı giriş/çıkış takibi desteği
 
Mezunlar
Mezun veya Mezun adaylarına yönelik iş ve işlemleri yapılmaktadır.
 
 • CV hazırlama
 • Mesajlaşma
 • Firma üyelikleri
 • İş ilan duyuru yayınlama ve takibi
 
Merkezi Sınav
Sınavlara ait soru bankalarının oluşturulduğu ve merkezi sınavların güvenli bir şekilde yapılması sağlanmaktadır.
 
 • Soru havuzu oluşturma
 • Optik form ve cihaz entegrasyonu
 • Sınav girişlerinde biyometrik sistem entegrasyonu
 
Portal Yönetimi
Üniversite ve bağlı fakültelerin web sayfası arayüzlerinin dinamik bir platform üzerinde hazırlanması ve otomasyon sistemi ile entegrasyonun sağlandığı sistemdir. Oluşturulan yapıda portal platformu üzerinde her web sayfası ve içerik yönetiminin yapılacağı her üniversite akademik veya idari biriminin yöneticisine gerekli rol tanımları ile birlikte üniversitenin web sayfası kurumsal bir bütünlük içerisinde hızlanabilmektedir. Diğer modülleri yapılan entegrasyon ile de akademik ve idari sistem içerisinde oluşan ve yayınlanacak bilgiler eş zamanlı olarak web sayfasında yayınlanmaktadır.
 
Core Builder
Karar verme aşamasında, tek doğrunun veya tek yanlışın olmadığı ve bunların belirli bir önceliğe göre sıralandıkları, hasta-hekim ilişkisinde sık karşılaşılan bir durumdur. Böyle durumlarda hekimlerin neden-sonuç ilişkisi kurarak karar verme yeteneklerinin geliştirilmesinde “Clinically Oriented Reasoning Exam” (CORE) yaygın olarak kullanılmaktadır. CORE’un bu yeteneği geliştirirken öğrenmeye katkısının da olduğu kuşkusuzdur. 

Problem çözme, akıl yürütme veya karar verme gibi değişik şekillerde ifade edilmekte olan ve çoğu kez kısa süre içerisinde ve elde bulunan verilerin sınırlı desteği ile akıl yürüterek klinik bir problemi çözme, bir hekim için en önemli yeteneklerden birisidir. Bu konuda yapılan araştırmalar göstermektedir ki üzerinde anlaşılan ve kolayca uygulanabilir bir akıl yürütme modeli henüz geliştirilememiştir.  Son zamanlarda probleme dayalı eğitim modellerine olan ilginin artmasının temelinde yatan en önemli neden, problem çözme yeteneğinin, tıp eğitiminin başlangıcından itibaren verilmesi gerektiği konusunda oluşan anlayıştır. Yine yapılan araştırmalar göstermektedir ki, deneyimli hekimlerle deneyimsiz hekimlerin klinik akıl yürütme süreçleri ve isabetli karar alma becerileri farklılıklar göstermektedir.

Tıp eğitimi ile ilgilenenlerin, klinik akıl yürütme ve sorun çözme sürecinin teorik ve pratik yapısı hakkında yeterince bilgi sahibi olmaları ve eğitim-öğretim programlarını bu paralelde geliştirmeleri gerekmektedir. En iyi öğrenmenin gerçek koşullara en yakın eğitim-öğretim ortamında gerçekleştiği ve en iyi ölçme-değerlendirmenin de gerçek koşullara en uygun sınav yöntemleri ile gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir.

AKGÜN Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyonu güçlü ve esnek alt yapısıyla kullanıcılarına pratik ve hızlı çözümlerle yapılan işlemlerin hatasız ve hızlı yürütülmesini sağlamaktadır. Üniversitelerin etkileşim halinde olduğu tüm kurumları yakından takip ederek yapılan kanun veya yönetmelik değişikliklerini anında otomasyona uygulayarak her zaman bir adım önde olmayı başarmıştır. Ürettiği hızlı ve güvenilir çözümlerle kullanıcılarının yükünü en aza indirgemeyi hedeflemiştir.